We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

De Algemene wet bestuursrecht Essay

Words: 3175, Paragraphs: 48, Pages: 11

Paper type: Essay

De Algemene moisture bestuursrecht, de sanctiemogelijkheden

Gemeenten kunnen handhavend optreden tegen ongewenst gedrag of strafbare gedragingen. De Algemene wet bestuursrecht ( Awb ) geeft de gemeenten een uitgebreid instrumentarium in handen om handhavend en sanctionerend op Te treden.

In de Algemene wet bestuursrecht staan sancties, t.w.

 • Bestuursdwang
 • Last onder dwangsom
 • Bestuurlijke boete
 • Gedeeltelijk of geheel intrekken new wave een vergunning
 • ( begunstigende beschikking )

Vanaf 2010 is heated voor gemeenten mogelijk de bestuurlijke strafbeschikking toe Te passen. Bij algemene maatregel new wave bestuur kan de gemeente ( het bestuursorgaan ) de bevoegdheid worden verleend een strafbeschikking uit Te vaardigen.

We will write a custom essay sample on De Algemene wet bestuursrecht specifically for you
for only $16.38 $13.9/page

Order now

Verschillende wetten regelen de strafbaarheid van bepaalde gedragingen, vitamin D bestuurlijke strafbeschikking kan door de gemeente worden toegepast om middels sanctie ( boete, dwangsom ) de wet- nut regelgeving te handhaven.

Bestuursdwang

Artikel 5:21 Awb – Begrip last onder bestuursdwang

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie. Een herstelactie houdt in ;

 • een last tot geheel of gedeeltelijk herstel new wave de overtreding ; en
 • de bevoegdheid van de gemeente ( bestuursorgaan ) om de last door feitelijk handelen 10 uitvoer Te leggen indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Dat betekent: ALSs die last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd, dan kan de burgemeester de last door feitelijk handelen zelf 10 uitvoer leggen

 • Het door of namens de gemeente ( bestuursorgaan ) optreden tegen hetgeen in strijd met, bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten

Dat betekent digital audiotape het bestuursorgaan opdracht ka geven aan derden om feitelijk op Te treden tegen bijvoorbeeld een bouwwerk ( schuur, car port etc. ) digital audiotape in strijd is gebouwd met de wet- en regelgeving.

Kortom ; Het bestuursorgaan ( de gemeente ) gebruikt de bestuursdwang om de overtreder van wet- en regelgeving te bewegen de overtreding, de ongewenste situatie ongedaan Te maken. Dat gebeurt met dwang, nl. de dreiging digital audiotape de overheid digital audiotape anders zelf doet of laat doen op kosten van de overtreder.

Eigenlijk waarschuwt het bestuursorgaan de overtreder: zorg digital audiotape de zaak weer ongedaan gemaakt wordt, anders doen wij het op jou kosten

De last onder bestuursdwang is eigenlijk een aankondiging digital audiotape de gemeente “ last ” heeft new wave een illegale situatie en de overtreder daarop aanspreekt en hem ook direct verteld wat Er gaat gebeuren ALSs de overtreder niet doet wat het bestuursorgaan hem zegt. Een duidelijke nut relatief eenvoudige manier new wave bestuursrechtelijke handhaven.

Wie zijn bevoegd tot het aankondigen new wave de dwangsom?

Artikel 125 Gemeentewet

 1. Het gemeentebestuur is bevoegd tot toepassing new wave bestuursdwang.
 2. De bevoegdheid tot toepassing new wave bestuursdwang wordt uitgeoefend door het college, indien de toepassing new wave bestuursdwang dient tot handhaving new wave regels welke heated gemeentebestuur uitvoert.

Artikel 122 Provinciewet

 1. Het provinciebestuur is bevoegd tot oplegging new wave een last onder bestuursdwang.
 2. De bevoegdheid tot oplegging new wave een last onder bestuursdwang wordt uitgeoefend door gedeputeerde staten, indien de last dient tot handhaving new wave regels welke heated provinciebestuur uitvoert.

Het toepassen new wave bestuursdwang is een duidelijk handhavinginstrument.

Gemeenten, maar ook provincies ( bestuursorganen ) kunnen bestuursdwang gebruiken tegen ongewenste/illegale situaties en/of overtredingen new wave wetten en verordeningen.

Voorbeeld:

Iemand heeft zonder toestemming en/of vergunning een car port gebouwd.

Door het toepassen new wave bestuursdwang kan dit illegale bouwwerk worden be & amp ; euml ; indigd. En moet de overtreder de situatie herstellen en terugkeren in de oude situatie. Er new wave uitgaande digital audiotape de oude situatie overeenstemt met wet- en regelgeving. Dus het afbreken new wave de illegaal gebouwde car port.

Voorwaarden bestuursdwang:

Het bestuursorgaan is wel verplicht om de overtreder schriftelijk in kennis Te stellen van zijn/haar overtreding. Zo’n brief aan de overtreder noemen we een aanschrijving. Die aanschrijving kan ook omschreven worden ALSs ; ‘ambtshalve toezenden new wave een mededeling of een schriftelijk cant ‘ .

Daarin moet de gemeente of provincie ( bestuursorgaan ) aangeven dat binnen een bepaalde termijn, waar binnen de overtreder de illegale situatie zelf kan opheffen, niet zal overgaan tot actie. Is die vermelde termijn verstreken dan zal het bestuursorgaan overgegaan tot het treffen new wave maatregelen om de illegale situatie op Te heffen. De schriftelijke beslissing ( aanschrijving ) is een beschikking in de zin van de Algemene moisture bestuursrecht, waartegen de overtreder bezwaar kan aantekenen en beroep kan instellen.

Last onder dwangsom

Een ‘last onder dwangsom ‘ is een handhavingmiddel digital audiotape bijvoorbeeld gemeenten kunnen gebruiken om Er voor Te zorgen dat wet- en regelgeving worden nageleefd. Het is zwaarder dan een waarschuwing, maar het gaat ( nog ) niet zover ALSs het intrekken new wave een vergunning of geven new waves een boete of. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen om een illegale situatie Te be & amp ; euml ; native. Bijvoorbeeld te veel geluidsoverlast veroorzaken door discotheken. De ‘last onder dwangsom ‘ is dan ook eigenlijk bedoeld om de toezichthouder de mogelijkheid te geven aan de overtreder een verplichting op Te leggen. Die verplichting ( de’last ‘ ) draagt er toe bij digital audiotape de overtreding ongedaan gemaakt wordt of be & amp ; euml ; indigd wordt. De ‘last ‘ kan inhouden digital audiotape de overtreding ongedaan wordt gemaakt ( heated herstellen naar de rechtmatige situatie ) , het be & amp ; euml ; native new wave een overtreding, of heated voorkomen dat het vaker gebeurt. Als de overtreder daar niet aan de last voldoet, moet hij/zij of de rechtspersoon een bepaald bedrag betalen. Dat Te betalen badrag noemen we een dwangsom.

Artikel 5:24. Awb – Vereisten last onder bestuursdwang

 • De last onder bestuursdwang omschrijft de te nemen herstelmaatregelen.
 • De last onder bestuursdwang vermeldt de termijn waarbinnen zij moet worden uitgevoerd.
 • De last onder bestuursdwang wordt bekendgemaakt aan de overtreder, aan de rechthebbenden op het gebruik van de zaak waarop de last betrekking heeft en aan de aanvrager.

De schriftelijke beslissing ( aanschrijving ) de beschikking moet wel duidelijk vermelden welk wettelijk voorschrift wordt overtreden De kosten die heated bestuursorgaan maakt of nog moet maken voor het uitvoeren new wave de sanctie worden op de overtreder verhaald. Het bestuursorgaan ( gemeente of provincie ) kan zelfs uit preventieve overwegingen over tot bestuursdwang. Dus voordat de overtreder de wet- en regelgeving overtreed kan het bestuursorgaan ( gemeenten, provincie ) al optreden en de “ toekomstige ” overtreder aanschrijven.

Artikel. 5:32a. Awb – Vereisten last onder dwangsom

 • De last onder dwangsom moet de te nemen herstelmaatregelen duidelijk omschrijven.
 • Bij een last onder dwangsom dice strekt tot het ongedaan maken new wave een overtreding of heated voorkomen van verdere overtreding, wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder digital audiotape een dwangsom wordt verbeurd.

Artikel 5:32b Awb – Vaststelling dwangsom

 • Het bestuursorgaan stelt de dwangsom huge hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding new wave de last.
 • Het bestuursorgaan stelt tevens een bedrag huge waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.
 • De bedragen staan in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking new wave de dwangsom.

Artikel 5:33. Betalingstermijn verbeurde dwangsom

Een verbeurde dwangsom wordt betaald binnen zes weken nadat zij new wave rechtswege is verbeurd.

Artikel 5:34 Awb – Opheffing, opschorting of vermindering dwangsom

 • Het bestuursorgaan digital audiotape een last onder dwangsom heeft opgelegd, kan op verzoek new wave de overtreder de last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn of de dwangsom verminderen in geval new wave blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijk onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen Te voldoen.
 • Het bestuursorgaan digital audiotape een last onder dwangsom heeft opgelegd, kan op verzoek new wave de overtreder de last opheffen indien de beschikking & A ; eacute ; & A ; eacute ; n jaar new wave kracht is geweest zonder digital audiotape de dwangsom is verbeurd.

Een ‘last onder dwangsom ‘ is geen sanctie of maatregel zoals wij dice in heated Wetboek new wave Strafrecht kennen. Het heeft ook niet het karakter new wave wraak of vergelding. Een last onder dwangsom is ook niet op de persoon gericht, maar op de overtreding zelf. Er is dus ook geen verdachte, zoals wij dat uit het Wetboek new wave Strafvordering kennen. Aan de overtreder wordt door het bestuursorgaan de verplichting opgelegd om een geldsom Te betalen, tenzij binnen de gestelde termijn wordt voldaan aan de in de beschikking opgenomen last ( artikel 5:32 Awb ) .

Deze verplichting houdt in digital audiotape de overtreder de illegale situatie in overeenstemming met de wet dient Te brengen of een overtreding achterwege dient Te laten. Voor de dwangsom geldt een maximal bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.

Er bestaan drie mogelijkheden voor de op te leggen dwangsom. De overtreder moet:

 1. per dekagram of hebdomad bijvoorbeeld digital audiotape hij de overtreding begaat/in base laat/herhaalt, een bepaald bedrag betalen
 2. een bedrag ineens betalen voor een handeling die niet voor een bepaalde data point verricht is
 3. per overtreding betalen

Voorbeeld:

De illegale schuur dient binnen twee weken Te zijn afgebroken en de situatie van voor de bouwwerkzaamheden dient Te zijn hersteld.

Geeft de overtreder hier geen gehoor aan, dan dient de overtreder per dekagram sodium dice twee weken ALSs de schuur er nog staat een bedrag Te betalen van bijvoorbeeld ˆ 100 ( met een maximal new wave in totaal ˆ2000 ) .

Preventieve dwangsom

Gemeenten kunnen er ook voor kiezen Tes werken met een preventieve dwangsom. Dat is dus een dwangsom om iets te voorkomen. Als steeds dezelfde overtreder lak heeft aan wet- en regelgeving of voorschriften kan de gemeente een preventieve dwangsom opleggen ( artikel 5:32 lid 2 Awb ) . Deze preventieve dwangsom wordt alleen maar gebruikt bij recidivisten. Een repeater is iemand dice na een eerdere bestraffing weer in hetzelfde gedrag, overtreding vervalt. Bij zulke recidivisten wordt het bedrag new wave de ( preventieve ) dwangsom hoog en steeds hoger.

Bij het opleggen new wave een preventieve dwangsom moet Er wel sprake zijn new wave Er aannemelijk gemaakt kan worden digital audiotape Er een gevaar bestaat digital audiotape de overtreding ( en ) zal worden begaan.

Aanleiding om dat Te veronderstellen, kunnen zijn gelegen in uitlatingen dice een ( toekomstig ) overtreder doet, heated eerder vertoonde naleefgedrag new wave de overtreder, het bij herhaling voorkomen van overtredingen en meer algemeen het zich voordoen new wave uitzonderlijke omstandigheden welke het begaan new wave overtredingen waarschijnlijk maken.

Wanneer bestuursdwang en wanneer last onder dwangsom?

Kan niet zomaar kiezen tussen heated opleggen new wave een dwangsom en het aanzeggen new wave bestuursdwang. Voor het opleggen new wave een dwangsom zal niet gekozen worden ALSs het belang digital audiotape het betrokken voorschrift Te beschermt dient Te worden. Een dwangsom is bijvoorbeeld niet mogelijk indien Er een acute situatie zich voordoet. Als er door een petrochemische industrie giftige stoffen illegaal worden geloosd bijvoorbeeld. Dat is erg lucratief omdat legale verwerking new wave giftige stoffen heel veel geld kost. Dan loopt het bestuursorgaan het risico digital audiotape de overtreding, ondanks de dwangsom, gewoon wordt voortgezet, omdat het, ondanks de dwangsom, veel geld oplevert. In zo’n geval moet Er bestuursdwang worden toegepast. Maar ook in situaties waarin een overtreding new wave vergunningvoorschriften wordt gepleegd, bijvoorbeeld geluidsvoorschriften voor een evenement zullen dice overtredingen alleen ongedaan gemaakt worden door het evenement Te sluiten, of de apparatuur Te verzegelen. Ook dan is een dwangsom niet het Ge & A ; euml ; igende middel is. Bestuursdwang is dan een veel effectiever handhavinginstrument.

Intrekken begunstigende beschikking

Een beschikking wat is dat?

De beschikking komt o.a. voor in de Algemene moisture bestuursrecht ( Awb ) Onder beschikking wordt in de Awb verstaan“ een besluit digital audiotape niet new wave algemene strekking is, met inbegrip new wave het afwijzen new wave een aanvraag daarvan “( artikel 1:3 lid 2, Awb ) Een beschikking is dus een beslissing new wave een bestuursorgaan ( overheid ) in een specifieke situatie. Voorbeeld ; een beslissing ( of besluit ) naar aanleiding new wave de aanvraag voor een vergunning. Een beschikking is dus eigenlijk een besluit. En een besluit conform de Awb is ;“ een schriftelijke beslissing new wave een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Onder de term besluit vallen beschikkingen en besluiten van algemene strekking. Een besluit new wave algemene strekking is dus geen beslissing m.b.t. de aanvraag van & A ; eacute ; & A ; eacute ; n individuele Burger of een bedrijf, maar een beslissing die gevolgen heeft voor een grotere aantal situaties. Voorbeeld ; Besluit van algemene strekking – een bestemmingsplan.

Begunstigende en belastende beschikkingen

Er bestaan 3 soorten beschikkingen:

Een begunstigende beschikking- doet een recht ontstaan ( een vergunning of subsidie verlenen ) Een belastende beschikking – legt plichten op ( belastingaanslag ) Een begunstigende nut belastende beschikking. ( doet een recht ontstaan, maar legt ook plichten op ter verkrijging new wave de rechten ) Bijvoorbeeld een subsidie of vergunning onder voorwaarden. Overtreedt de houder van zo’n begunstigende beschikking ( subsidie, vergunning ) de regels, dan zal de sanctie vaak bestaan uit gehele of gedeeltelijke intrekking new wave de beschikking. De regels op grond waarvan de subsidie of vergunning is verstrekt, bevat onderdelen dice beschrijven wanneer de subsidie of vergunning wordt ingetrokken.

Het besluit daartoe is een beschikking die moet voldoen aan de eisen m.b.t. het geschreven en ongeschreven recht:

 • Zorgvuldigheidsbeginsel – zorgzaamheid m.b.t.. gerechtvaardigde belangen
 • Evenredigheidsbeginsel – het beginsel digital audiotape uitgaat new wave het Principe dat zaken met elkaar moeten overeenstemmen – wordt groter ALSs iets anders groter wordt en kleiner ALSs iets anders kleiner wordt

Bestuursorganen ( gemeente of provincie ) kunnen een beschikking geheel of gedeeltelijk intrekken, bij:

 • Onrechtmatige of onregelmatige totstandkoming new wave een beschikking ; omstandigheden na het verlenen new wave de vergunning ( bijvoorbeeld misbruiken of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maken new wave een vergunning ) ;
 • Bij verandering new wave feitelijke omstandigheden of verandering in het beleid ( bijvoorbeeld in een bestemmingsplan ) .

Naast deze mogelijkheden om een beschikking in Te trekken, kennen we sinds enige jaren de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen, kort weg Wet Bibob genoemd. De Wet Bibob is bitty een excess instrument voor het bestuursorgaan. Bijvoorbeeld: De gemeente Amsterdam heeft de Wet Bibob gebruikt om allerlei ondernemers in het ‘wallengebied’te screenen, voordat de vergunning tot exploitatie new wave een prostitutiebedrijf ( ‘peeskamertjes ‘ ) werd verleend of verlengd. De sanctie new wave intrekking new wave de begunstigende vergunning is zowel preventief ALSs een reparatiemiddel, dus een herstel achteraf. Die ondernemers hadden namelijk Al een vergunning voor heated exploiteren van een prostitutiebedrijf, maar dice vergunning moest worden verlengd. Om een inde Te maken aan de ongewenste, illegale situatie, de ondernemers konden niet aantonen digital audiotape zij Al Hun geld netjes en niet met criminaliteit hadden verdiend, werd de vergunning niet verlengd.

Het doel new wave deze reparatie is dan de wettelijke norm herstellen. De intrekking new wave een vergunning hoeft niet het einde Te betekenen voor de ondernemer en hoeft ook niet het door het bestuursorgaan beoogde resultaat op Te leveren. De ondernemer kan altijd zijn activiteiten illegaal voortzetten, ook zonder vergunning. De intrekking new wave de vergunning kan dan gevolgd worden door bestuursdwang of het opleggen new wave een dwangsom.

Administratieve of bestuurlijke boete

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de bestuurlijke boete en bestuurlijke handhavinginstrumenten zoals bestuursdwang en de dwangsom. De bestuurlijke boete is een zogenoemde punitieve sanctie. Dat is een sanctie gericht op het bestraffen new wave de handeling. De bestuursdwang en de dwangsom zijn gericht op om een situatie dice in strijd is met de voorschriften op Te heffen of om herhaling daarvan te voorkomen. De bestuurlijke boete Kent geen waarschuwing naar de overtreder toe, terwijl bij bestuursdwang en de dwangsom wel degelijk sprake is van een waarschuwing.

Zogenaamde vooraankondigingen ( artikel 4 lid 8 Awb en artikel 125 Gemeentewet ) en aanschrijvingen ( bijv. de Woningwet ) zijn zulge waarschuwingen. Bij heated constateren van een overtreding kan of wordt direct tot handhaving overgegaan nut gesanctioneerd. De bestuurlijke boete kan worden gebruikt bij de aanpak van overlast in de openbare ruimte. Kijk maar eens naar alle regels die de APV Kent. Daar is handhaven relatief makkelijk, omdat de meeste regels eigenlijk wel duidelijk zijn voor de Burgers. Gemeenten kunnen bij het handhaven new wave de regels uit de APV dus een bestuurlijke boete opleggen voor overtreding new wave de bepalingen van de APV. Dat kan niet voor feiten ( strafbaar gedrag ) dice zijn vastgelegdin een Algemene Maatregel new wave Bestuur ( AMvB ) .

Bestuurlijke strafbeschikking

De Wet OM- afdoening is in 2006 in werking getreden. Het OM mag met Sinds get down 2008 zaken zelfstandig afdoen zonder digital audiotape Er sprake is van de bemoeienis van een rechter. Het OM mag dus zelf straffen opleggen, zonder rechter. De moisture is vanaf 2010 ook new wave toepassing op gemeenten, provincie en waterschappen. De wet OM-afdoening is van toepassing op delicten waar een maximale gevangenisstraf new wave zes jaar op staat. Het doel new wave deze moisture is om een effici & A ; euml ; ntere rechtshandhaving Te krijgen, sneller nut effectiever.

Welke straffen vallen hieronder?

De officier new wave justitie kan ALSs straf ;

 • een geldboete opleggen
 • een taakstraf opleggen new wave maximaal 180 uur
 • een ontzegging new wave de rijbevoegdheid geven voor ten hoogste zes maanden

De strafbeschikking kent naast straffen ook een aantal voorwaarden ;

 • deelname aan een afkickprogramma
 • een contactverbod geven
 • een straatverbod geven

Het Openbaar Ministerie mag niet zelfstandig, zonder tussenkomst new wave een rechter, geen vrijheidsbenemende straffen opleggen. Het Openbaar Minsterie hoeft niet langer een verdachte voor de rechter Te laten dagvaarden ALSs deze niet wil betalen of helemaal niet reageert op een transactievoorstel. Dit levert minder druk op de rechtelijke macht ( veel minder zaken ) is eenvoudiger en levert ook het OM een behoorlijke tijdwinst op. Deze Wet OM-afdoening geeft gemeenten excess gereedschap om bij overtredingen new wave de APV een bestuurlijke strafbeschikking op Te leggen. De bestuurlijke strafbeschikking geeft gemeente de mogelijkheid om overlast in de openbare ruimte aan Te pakken. Het betreft eigenlijk de zelfde feiten ( strafbare gedragingen ) dice ook zijn af Te doen met de bestuurlijke boete. Een van de verschillen met de bestuurlijke boete is dat bij de bestuurlijke strafbeschikking een strafbaar feit wordt begaan waartegen de burger verzet mag aantekenen. Dat gebeurt bij het Openbaar Ministerie Bij bestuurlijke boete is er sprake new wave een bestuursrechtelijke beschikking waartegen de Burger in bezwaar kan of beroep kan aantekenen bij het bestuurorgaan.

Intrekking begunstigende beschikking

Een andere sanctie kan zijn, digital audiotape het bestuursorgaan een eerder verleende begunstigende beschikking ( vergunning ) intrekt. Deze intrekking kan met terugwerkende kracht ( antique tunc ) plaatsvinden, maar ook vanaf het minute new wave intrekking de geldigheid van de vergunning ontnemen is mogelijk d.m.v. opzegging. Wanneer Er in een wet iets is opgenomen over intrekking van vergunningen, is intrekking slechts mogelijk via dice weg en die gronden. Een voorbeeld is art. 59 Woningwet inzake de intrekking new wave een bouwvergunning. Wanneer de wet er echter over zwijgt, hangt het new wave de interpretatie new wave dice wet en de aard van de beschikking af. De vergunning kan in zo’n geval worden ingetrokken om de volgende gronden: – de beschikking is op grond new wave onjuiste gegevens verleend, de juiste gegevens hadden tot een weigering new wave de vergunning geleid en de betrokkene kan van die onjuiste of onvolledige opgave in redelijkheid een verwijt worden gemaakt. De intrekking new wave een begunstigende beschikking, zoals een vergunning, kan zowel een reparatoir ALSs een punitief karakter hebben.

How to cite this page

Choose cite format:

De Algemene wet bestuursrecht. (2017, Aug 22). Retrieved from https://paperap.com/paper-on-de-algemene-wet-bestuursrecht/

We will write a custom paper sample onDe Algemene wet bestuursrechtspecifically for you

for only $16.38 $13.9/page
Order now

Our customer support team is available Monday-Friday 9am-5pm EST. If you contact us after hours, we'll get back to you in 24 hours or less.

By clicking "Send Message", you agree to our terms of service and privacy policy. We'll occasionally send you account related and promo emails.
No results found for “ image
Try Our service

Hi, I am Colleen from Paperap.

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Click to learn more https://goo.gl/CYf83b