We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

2.0 Zulu: Literature Answers

Indikimba
Themes

Uthando
Love

Ubandlululo
Discrimination

Imali
Money

ngoba uThoko noSifiso bethandana futhi bazophikelela ukushadana
because Thoko and Sifiso love each other and will persist to marry each other

ngoba uMshengu noMaNdlela abafuni uThoko ukushada uSifiso ngoba uyinkawu
because Mshengu and MaNdlela don’t want Thoko to marry Sifiso because he is an albino

UMshengu ufuna uThoko ukukhokhela imali uwufundise ngayo
Mshengu wants Thoko to pay him back the money for her education

Abalingiswa
Characters

Ubaba kaThoko
Thoko’s father (1)

Uyise kaThoko
Thoko’s father (2)

Umgunyeni noMaNdlela
MaNdlela’s husband (1)

Ushade noMaNdlela
MaNdlela’s husband (2)

UMshengu akafuni uThoko ukushada
Mshengu does not want Thoko to marry

UMshengu ufuna uThoko ukukhokhela imali uwufundise ngayo
Mshengu wants Thoko to pay back the money she owes him

UMshengu akathandi uSifiso ngoba uyinkawu
Mshengu doesn’t like Sifiso because he is an albino

Isigcino ngesami
It ends with me (1)

UMshengu uthi “isigcino ngesami” enkundleni yokubili
Mshengu says “it ends with me” in Act 2 Scene 3

Kuyogcina mina
It ends with me (2)

Abakhongi bathi “kuyogcino mina” enkundleni yokuhlanu
The Uncles say “kuyogcina mina” in Act 2 Scene 5

Isihloko
Title

Imbongi
Writer (1)

Umhleli
Writer (2)

Ukuthola
To get

Ukuba
To be

UMshengu ufuna uThoko ukuthola umsebenzi ukuba uphoyisa emva uqeda enyunivesi
Mshengu wants Thoko to get a job as a policewoman after she completes university

Emva
After

Uqeda
She completes

Akafuni uThoko ukushada uSifiso ngoba akazukhokhela imali
Doesn’t want Thoko to marry Sifiso because she will not pay the money

futhi uSifiso uyinkawu bese ucabanga ukuthi abazukulu bakhe basobheka ngani
because Sifiso is an albino and then his grandchildren will look like him

Bese
And then

Abazukulu
Grandchildren

Basobheka
They will look

Ngani
Like them

UMshengu unenkani
Mshengu is headstrong

Ukhulume noMshengu ngoba uThoko ufune ukutshela UMshengu ukuthi uSifiso ufuna ukushada yena
Speaks to Mshengu because Thoko wanted to tell Mshengu that Sifiso wanted to marry her

Ukutshela
To tell

Ubonile uSifiso phambili kukaMshengu bese ubonile uSifiso uyisishawa
She saw Sifiso before Mshengu and then saw he was an albino

Ubonile
She saw

Phambili
In advance

Uyisishawa
Albino

Manje akafuni uThoko ukushada uSifiso
Now she doesn’t want Thoko to marry Sifiso

Manje
Now

Indodakazi kaMshengu noMaNdlela
Mshengu and MaNdlela’s daughter

Intombi kaSifiso
Sifiso’s girlfriend

Ufunda enyuvesi
She is studying in university

Ufuna ukushada isoka lakhe, uSifiso
She wants to marry her boyfriend, Sifiso

UThoko unenkani
Thoko is headstrong

Isoka kaThoko
Thoko’s boyfriend

Ufuna ukuyovela ekhaya kaThoko ngoba ufuna ukushada uThoko
He wants to come to Thoko’s house because he wants to marry Thoko

Ekhaya
From home

Ukuyovela
In order to appear at home

Uyinkawu
Albino (2)

Ufuna ukushada uThoko ngokushesha
He wants to marry Thoko quickly

Ngokushesha
Quickly

ngoba udinga yena ukusiza umama wakhe
because he needs her to help his mother

Udinga
He needs

Ukusiza
To help

ngoba uyagula futhi akafuni abantu ukucabanga ukuthi ushade nentanga kamama
because she is sick and people would think he married some as old as his mother

Uyagula
She is ill

Nentanga
She is as old as

Ngoba iminyaka kaThoko iyahamba
Because the years of Thoko are going

Iyahamba
She goes

Umngane kaThoko
Thoko’s friend

Uyazama ukududuza uThoko ukuthi abazali bakhe bazothanda uSifiso
He tries to comfort Thoko that her parents will like Sifiso

Uyazama
He tries

-zama
Try

Ukududuza
To comfort

Umfowabo kaMshengu
Mshengu’s brother

Ubaba omncane kaThoko
Thoko’s uncle

Ufuna ukusiza uThoko nenkinga unayo noMshengu ngoba uThoko udinga ukushada manje ngoba ugugile
He wants to help Thoko with her problems with Mshengu because Thoko needs to marry now because she is old

Nenkinga
With a problem

Unayo
She has them

Ugugile
She is aged

Asiyazi isikhathi kodwa ngicabanga ukuthi isikathi esidlulile
We don’t know the time but I think that it happened in the past

ngoba UMshengu ufuna uThoko ukuba uphoyisa
because Mshengu wants Thoko to be a policewoman

Asihloniphi amaphoyisa manje
We don’t respecr the police today

Asihloniphi
We don’t respect

Asiyazi
We don’t know them

Isikathi
Time

Kodwa
But

Esidlulile
In the past

Umoya wakho uphansi
You aren’t well

Umjendevu
A spinster

Izihibe
Obstacles

Ingxabano
Problems

Shibile
Cheap

Dabukela
Feel sorry for

Phothuli
Finish

Lulukhuni
Difficult

Isishosha
Cripple

Jahile
In a rush

Nqutshwa
Say no

Izindleko
Expenses

Bantu abamhlophe
Albino (3)

Ukucwasa
Discrimination

Ukuvimbele
Stop

Cinga
To fetch

Uzimisela
Steadfast

Ukwamukela
Accept

Sola
Criticise

Funga
Promise

Meluleka
Poor

Xwayisa
Warn

Izinyathelo
Steps

Cebisa
To advise

Meluleka
To advise (2)

Gcizelela
Emphasise

Ukukhuza
To rebuke

Emasimini
To the fields

Inkundla
Act

Isigcawu
Scene

UThoko uxoxa nomngane wakhe uJabu
Thoko is talking to her friend Jabu

UMshengu uhleli noMaNdlela bayaxoxa emva kokuphuza itiye
Mshengu sits with MaNdlela and talk and then they drink tea

Uhleli
He sits

UThoko noMaNdlela bahlangana egcekeni, sebeyaxoxa
Thoko and MaNdlela assemble the in yard to talk

Bahlangana
They assemble

Egcekeni
In the yard

UThoko noSifiso bahlezi phansi kwesihlanhla, bayaxoxa
Thoko and Sifiso sit down by a bush to talk

Bahlezi
They sit

Phansi
Down

Kwesihlahla
Of a bush

UMshengu uthembisa uzogwaza abakhongi kaSifiso nemkhonto uma baphikelela
Mshengu promises to stab Sifiso’s uncles with a spear if they persist

UNampu uxoxela UMshengu ukuthi uzobampofu ngoba akazumkeli imali e-lobola
Nqampu tells Mshengu that he will be poor because he will not get lobola money

bese uxwayisa UMshengu ukuthi uzizothoba yena
and then warns Mshengu that he will humiliate himself

UJabu uxoxela uThoko ukuthatha izingubo zakhe futhi ufanele uhlala kanye neMahlase
Jabu tells Thoko to take her clothes and to live with the Mahlases

UMaNdlela akaboni ungumyeni yakhe ngoba uzobanodlame
MaNdlela doesn’t recognise her husband because he has become violent

Tags:

Our customer support team is available Monday-Friday 9am-5pm EST. If you contact us after hours, we'll get back to you in 24 hours or less.

By clicking "Send Message", you agree to our terms of service and privacy policy. We'll occasionally send you account related and promo emails.
No results found for “ image
Try Our service